Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CẤP CHÍNH XÁC

1. CCX của dụng cụ đo là đặc trưng tổng quát của nó, được quy định bởi các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về các giới hạn của sai số đo cơ bản và thứ yếu, cũng như về các thông số khác có ảnh hưởng đến độ chính xác của các dụng cụ đo. CCX có thể kí hiệu bằng chữ hoặc số theo các quy định xác định.

2. Trong chế tạo máy, CCX đặc trưng cho độ chính xác chế tạo sản phẩm (chi tiết máy), được xác định bởi trị số dung sai được quy định trong tiêu chuẩn. Kí hiệu CCX bằng chữ số thứ tự. Trong hệ thống ISO (International Standardization Organization), có 18 CCX chủ yếu; số kí hiệu 01, 0, 1, 2, 3 (cho dung sai chế tạo và mòn của dụng cụ đo); 4, 5, 6 (cho dung sai ổ và kết cấu chính xác ); 7, 8, 9 (cho thiết kế máy, dụng cụ chính xác nói chung); 10, 11, 12 (cho các công cụ, máy công tác với dung sai rộng); 13, 14, 15, 16 (cho máy nông nghiệp, công cụ thô, thép kết cấu, vv.). Trong hệ thống GOST (Liên Xô), với sản phẩm có đường kính 1 - 500 mm, có quy định 10 CCX: 1, 2, 2a... 9; cũng quy định CCX cao hơn cấp 1, kí hiệu 09, 08... 02 (cho calip, cỡ đo, vv.). CCX còn quy định cho một số sản phẩm (máy công cụ, ổ trục, vv.). Xt. Dụng cụ đo; Dung sai.