Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÂN BẰNG NHIỆT ĐỘNG

trạng thái mà cuối cùng một hệ nhiệt động tiến tới, nếu những điều kiện bên ngoài của hệ đó không đổi. Khi đó, giá trị các thông số xác định trạng thái của hệ (áp suất, nhiệt độ...) giống nhau ở mọi điểm của hệ và không đổi theo thời gian. Một hệ cô lập khi đạt tới trạng thái CBNĐ sẽ có entropi cực đại. Xt. Nhiệt động học.