Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT NGHỊCH TỪ

x. Chất phản sắt từ; Hiện tượng nghịch từ.