Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÙNG NỔ MẶT TRỜI

biểu hiện mạnh nhất trong hoạt động Mặt Trời, trong đó Mặt Trời đột ngột phóng ra một năng lượng lớn vào nhật hoa và sắc cầu Mặt Trời (có thể tới 1025J đối với những bùng nổ mạnh). Khi có BNMT, quan sát thấy có sự gia tăng đột biến độ chói của sắc cầu (trong 8 - 10 phút), sự tăng tốc của các điện tử, proton, ion nặng, tăng bức xạ rơnghen và bức xạ vô tuyến. BNMT gây ra trên Trái Đất các hiệu ứng về vật lí địa cầu.

Bùng nổ Mặt Trời 1946 khoảng 200.000 km

 


Bùng nổ Mặt Trời