Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ANHXTANH (NGUYÊN LÍ TƯƠNG ĐỐI)

nguyên lí khẳng định rằng bất kì hiện tượng vật lí nào (cơ, quang, nhiệt…) cũng xảy ra như nhau trong những điều kiện giống nhau, trong mọi hệ quy chiếu quán tính. Nguyên lí tương đối Anhxtanh là một trong những cơ sở của thuyết tương đối hẹp của Anhxtanh (A. Einstein; 1879 - 1955). Xt. Thuyết tương đối; Thuyết tương đối tổng quát.