Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỜI GIAN SỐNG

1. Thời gian trung bình để một hạt tồn tại từ khi sinh đến khi hủy (phân rã), vd. thời gian sống của các hạt phát sinh trong phản ứng các hạt có thể chỉ cỡ μs.

2. Thời gian tồn tại trung bình của một chuẩn hạt trong các hệ vật lí. Xt. Hạt cơ bản; Chuẩn hạt.