Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHỔ HẤP THỤ

 hấp thụ bức xạ của một chất ở những bước sóng khác nhau, thường là các bức xạ hồng ngoại, tử ngoại hoặc ánh sáng nhìn thấy. PHT có thể cho thông tin về tính đồng nhất và số lượng của chất, sử dụng PHT để định tính và định lượng các chất trên máy quang phổ. Vd. lục lạp có đỉnh hấp thụ ở ánh sáng đỏ và xanh (vì vậy nó phản xạ ánh sáng lục).