Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHOT

đơn vị độ rọi sáng của hệ CGS, 1 phot = 104 lx. Hiện nay không sử dụng nữa.