Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHONON

dao động của mạng tinh thể lan truyền dưới dạng sóng đàn hồi có tần số f. Theo thuyết lượng tử, sóng này tương ứng với tập hợp những chuẩn hạt gọi là phonon, có năng lượng E = hf, h là hằng số Plăng. Điều này tương tự như photon là lượng tử của sóng điện từ, nhưng photon là hạt thực còn P chỉ là chuẩn hạt (hạt giả định). Khái niệm P rất thuận lợi cho việc xây dựng lí thuyết chất rắn.