Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG VỊ

 thiên văn của một hướng (cg. phương vị thức), góc nhị diện hợp bởi mặt phẳng kinh tuyến thiên văn của điểm quan trắc và mặt phẳng chứa đường dây dọi đi qua điểm đó và hướng cho trước. Góc phương vị thiên văn được tính từ phương bắc của kinh tuyến theo chiều kim đồng hồ từ 0 đến 360o. Góc phương vị thiên văn được xác định bằng phương pháp đo thiên văn thực dụng. Phân biệt:

 Phương vị trắc địa của một hướng là góc nhị diện tạo bởi mặt kinh tuyến tới mặt elipxoit tham khảo và hướng đã cho. Góc phương vị trắc địa cũng tính từ hướng bắc của kinh tuyến theo chiều kim đồng hồ từ 0 đến 360o. Góc phương vị trắc địa được tính toán từ các số liệu đo thiên văn, trắc địa và trọng lực.

 Phương vị từ của một hướng là góc nằm ngang tính từ phần bắc của kinh tuyến từ đến hướng đã cho theo chiều kim đồng hồ từ 0 đến 360o. Quan hệ giữa phương vị từ và phương vị thiên văn của cùng một hướng được thể hiện bằng công thức sau:

A = 

A là phương vị từ,  là phương vị thiên văn và  độ từ thiên (độ lệch kim nam châm). Độ từ thiên sang phía đông mang dấu cộng (+), độ từ thiên sang tây mang dấu (-).