Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG KHỞI ĐỘNG

   từ trường cần thiết để vách đômen bứt ra khỏi vị trí ban đầu để có thể bắt đầu chuyển động tham gia quá trình từ hoá.