Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG KHÁNG TỪ

    từ trường cần để giảm độ từ hoá còn dư (do hiện tượng từ trễ gây ra) tới không. TKT phải có chiều ngược với độ từ hoá còn dư trong vật liệu. TKT là một chỉ tiêu kĩ thuật quan trọng của vật liệu từ. Vật liệu từ mềm có TKT nhỏ, ngược lại vật liệu từ cứng (nam châm) có TKT lớn. Xt. Từ hoá.

Trường kháng từ

Chu trình từ trễ

Hc - Trường kháng từ