Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỆT ĐỘ TỚI HẠN

(cg. điểm tới hạn), 1. Nhiệt độ mà dưới nó thì hai pha lỏng và khí của một chất có thể cùng tồn tại cân bằng, còn trên nó thì chỉ tồn tại pha khí. Trạng thái của một chất ở NĐTH và áp suất tới hạn gọi là trạng thái tới hạn.

2. Nhiệt độ mà tại đó các thành phần trong hỗn hợp lỏng, lúc bình thường hoà tan lẫn nhau có giới hạn, lại hoà tan lẫn nhau không có giới hạn.

3. Nhiệt độ mà trên nó, một chất xác định bị mất tính siêu dẫn hoặc tính siêu chảy, mất tính chất sắt từ hoặc xenhet điện; vd. thuỷ ngân chỉ là chất siêu dẫn khi ở dưới 4,15 K, niken chỉ là chất sắt từ khi ở dưới 358oC. NĐTH có ý nghĩa quan trọng trong lí thuyết về các hiện tượng tới hạn nói chung và trong lí thuyết chuyển pha loại hai của Lanđau L. Đ. (L. D. Landau) nói riêng.