Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NÊEN (NHIỆT ĐỘ)

 (), nhiệt độ mà trên nó các vật liệu phản sắt từ trở thành thuận từ. Một số đặc trưng vật lí của các vật liệu này như độ cảm từ, nhiệt dung riêng và hệ số dãn nở nhiệt đạt giá trị cực đại ở nhiệt độ Nêen (gọi theo tên nhà vật lí Pháp Nêen; L. E. F. Néel).