Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYÊN LÍ NHÂN QUẢ

 nguyên lí khẳng định có mối quan hệ xác định giữa nguyên nhân và kết quả của các hiện tượng (biến cố). Một hiện tượng không thể có ảnh hưởng đến các hiện tượng đã xảy ra trong quá khứ. NLNQ là cơ sở của hoạt động nghiên cứu khoa học. Trong cơ học cổ điển, NLNQ thể hiện bằng các phương trình động lực học và dẫn tới quyết định luận Laplaxơ (Laplace).