Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYÊN LÍ BIẾN PHÂN CỦA CƠ HỌC

 các mệnh đề phát biểu những tính chất chung nhất của các hệ cơ học, từ đó ta có thể suy ra được phương trình chuyển động hoặc điều kiện cân bằng của một hệ đã cho. Vd. nguyên lí tác dụng tối thiểu, nguyên lí Đalămbe - Lagrăng (d’Alembert - Lagrange), nguyên lí di chuyển khả dĩ, vv.