Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÂN MÃ

(L. Centaurus), chòm sao Nam Bán Cầu trong đó có: sao α - Cen sáng nhất có cấp sao gần 0 và gần Mặt Trời nhất, cách Mặt Trời gần 4,3 năm ánh sáng; sao β - Cen, thuộc chòm này có cấp sao gần 1, ở cách xa Mặt Trời 190 năm ánh sáng. Trong chòm NM có punxa rơnghen Cen X - 3 và Thiên hà vô tuyến (A. radiogalactic) Cen - A. Phân biệt với Nhân Mã Cung Thủ là chòm sao Hoàng Đạo.


Nhân Mã