Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NÚT KHUYẾT

một trong các dạng sai hỏng điểm của cấu trúc mạng tinh thể, trong đó tại nút mạng tinh thể không có (khuyết) nguyên tử hoặc ion. Sự dịch chuyển của NK là cơ chế vi mô của nhiều hiện tượng vật lí trong mạng tinh thể.