Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PAXCAN

(A. Pascal), đơn vị áp suất và ứng suất trong hệ SI, tên gọi để kỉ niệm Paxcan B. (B. Pascal). Kí hiệu Pa, 1 Pa = 1 N/m2 = 10 đin/cm2 = 105 bar = 7,50.103 mm Hg = 0,102 mm cột nước.