Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUÁ TRÌNH ĐẲNG ENTANPI

quá trình nhiệt động diễn ra với entanpi (enthalpy) không đổi.