Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUÁ TRÌNH ĐA HƯỚNG

quá trình nhiệt động, đặc trưng bởi nhiệt dung không thay đổi. Đối với khí lí tưởng, nó được mô tả bởi phương trình: pvn = const; trong đó p là áp suất; v - thể tích; n - hằng số, gọi là số đa hướng.