Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUÁ TRÌNH CÂN BẰNG

(cg. quá trình chuẩn tĩnh), quá trình vô cùng chậm, trong đó hệ nhiệt động đi qua một loạt những trạng thái cân bằng vô cùng gần nhau. QTCB là một quá trình thuận nghịch (x. Quá trình nhiệt động). Những quá trình đủ chậm trong thực tế có thể xem là những quá trình gần cân bằng, chuẩn cân bằng, chuẩn tĩnh.