Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GÓC BRIUXTƠ

góc tới iB của tia sáng rọi vào mặt ngăn cách hai môi trường thoả mãn điều kiện tgiB = n; n là chiết suất của môi trường thứ hai đối với môi trường thứ nhất (chứa tia tới). Khi một tia sáng tới dưới GB thì tia phản xạ vừa vuông góc với tia khúc xạ, vừa bị phân cực hoàn toàn. GB được gọi theo tên nhà vật lí Anh Briuxtơ (D. Brewster).


 Góc Briuxtơ    tgi

1. Tia tới; 2. Tia phản xạ; 3. Tia khúc xạ;

N - Pháp tuyến; S - Mặt phân cách;

n. Triết suất của môi trường II đối với môi trường I.