Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MỨC NĂNG LƯỢNG

các giá trị khả dĩ có về năng lượng của một hệ lượng tử (nguyên tử, phần tử, vv.). Tập hợp các MNL tạo thành phổ của hệ, phổ này có thể là rời rạc, liên tục hoặc cả hai dạng. Sự tồn tại của các MNL rời rạc là đặc trưng cơ bản của thuyết lượng tử.