Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MILIMÉT THUỶ NGÂN

(kí hiệu: mm Hg), đơn vị áp suất ngoài hệ SI: 1mm Hg = 133,322 Pa = 13,5951 mm cột nước.