Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MILIMÉT CỘT NƯỚC

(kí hiệu: mm cột nước), đơn vị áp suất ngoài hệ SI: 1mm cột nước = 9,80665 Pa