Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẠNG THÁI TỚI HẠN

trạng thái đặc biệt khi hai pha cùng tồn tại cân bằng mà ở đó không thể phân biệt chúng với nhau. Vd. trạng thái bạch thạch ở đó nước và hơi nước không phân biệt nhau; trạng thái tại điểm Curi ở đó chất sắt từ chuyển sang trạng thái thuận từ. Điểm biểu thị TTTH trên giản đồ trạng thái được gọi là điểm tới hạn. TTTH đặc trưng bằng sự tăng đột ngột thăng giáng một số thông số vật lí (mật độ, độ từ hoá...), thường liên quan với các quá trình chuyển pha loại hai. Xt. Chuyển pha.