Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẠNG THÁI KÍCH THÍCH

trạng thái không bền của một hệ lượng tử với năng lượng lớn hơn năng lượng ở trạng thái cơ bản.