Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LƯỢNG TỬ

phần tử năng lượng trong bức xạ nhiệt có giá trị hν, trong đó h là hằng số Plăng và ν là tần số của bức xạ. LT (A. quanta) được Plăng (M. K. E. L. Planck) giả thiết để xây dựng lí thuyết về bức xạ (x. Thuyết lượng tử Plăng).