Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ THỨC GIAO HOÁN trong cơ học lượng tử

tích của hai toán tử đặc trưng cho các đại lượng vật lí A và B có thể phụ thuộc vào thứ tự tác dụng lên hàm sóng, nghĩa là AB - BA = k (khác không); hệ thức này gọi là HTGH, ta nói rằng hai toán tử A và B không giao hoán với nhau. Khi AB - BA = 0, ta nói rằng các đại lượng A và B giao hoán với nhau.