Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỐC ĐỘ SIÊU THANH

tốc độ lớn hơn tốc độ âm thanh trong không khí ở điều kiện bình thường (1.225 km/h), vd. tốc độ của máy bay siêu thanh như phản lực quân sự, Côngcooc (Concorde), TU-144 (Ty-144). Đối với dòng khí có tốc độ như vậy còn gọi là dòng trên âm; trái lại ta có dòng dưới âm. Xt. Âm; Dòng khí dưới âm; Dòng khí gần âm.