Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GÁNH THÍCH ỨNG

gánh cho phép ta nhận được công suất tối đa mà nguồn có thể cung cấp.