Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TOÁN TỬ THỐNG KÊ

có vai trò như tổng thống kê, nhưng ứng với các hệ lượng tử. Xt. Tổng thống kê.