Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ SỐ HẤP THỤ

(kí hiệu: α; cg. hấp thu), chùm bức xạ có thông lượng năng lượng I truyền trong vật một đoạn Δx, bị hấp thụ và I giảm đi một lượng ΔI cho bởi công thức: ΔI = - αIΔx hay là I = Ioexp(-αx) với Io là giá trị của I khi x = 0. Hệ số α gọi là HSHT, có đơn vị đo là m-1. HSHT phụ thuộc vào phổ năng lượng và trạng thái nhiệt động của vật