Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ SỐ trong xây dựng

các đại lượng, tỉ lệ, trị số quy định trong tính toán thiết kế nhằm đảm bảo các điều kiện bền vững, tiện nghi cũng như phản ánh mức độ hiệu quả kinh tế. Về vật liệu và kết cấu, có các hệ số: vượt tải, cốt thép, tác động động học, động đất, điều kiện làm việc của cấu kiện; về tiện nghi môi trường, có các hệ số: ánh sáng tự nhiên, truyền nhiệt, hấp thụ nhiệt của bề mặt, thấm lọt không khí; về kiến trúc, có các hệ số phản ánh mức độ tiện nghi (tỉ lệ diện tích ở và diện tích phụ, hay hệ số về khối tích ở). Các hệ số này thường được đưa vào các tiêu chuẩn quy phạm tương ứng.