Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ QUY CHIẾU QUÁN TÍNH

hệ quy chiếu trong đó định luật quán tính của Galilê (Galilée) được thoả mãn: "Một chất điểm không chịu tác dụng của một lực nào (chất điểm cô lập) thì giữ nguyên phương, chiều và trị số vận tốc của nó, tức là chuyển động thẳng đều". Bất kì hệ quy chiếu nào chuyển động thẳng đều đối với một HQCQT cũng là HQCQT. Tất cả các HQCQT tương đương với nhau, nghĩa là mọi định luật vật lí đều bất biến trong mọi HQCQT (nguyên lí tương đối). Khi chuyển từ HQCQT này sang HQCQT khác, các toạ độ không gian và thời gian biến đổi theo quy luật xác định (trong thuyết tương đối là phép biến đổi Lorenxơ, trong cơ học cổ điển là phép biến đổi Galilê). Có thể xem (với một độ chính xác cao) hệ toạ độ có tâm tại Mặt Trời với ba trục hướng đến ba vì sao cố định là HQCQT. Trong kĩ thuật, hệ quy chiếu gắn với Trái Đất được xem là HQCQT.