Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HENRY (ĐỊNH LUẬT)

định luật biểu diễn sự phụ thuộc tuyến tính trong các trường hợp sau đây:

1) Độ tan chất khí: ở nhiệt độ không đổi, lượng một chất khí (kí hiệu S) tan trong một chất lỏng tỉ lệ thuận với áp suất riêng phần pi của chất khí đó trên chất lỏng:

Si = kpi (k là hệ số tỉ lệ)

2) Sự hấp phụ: ở nhiệt độ không đổi, đại lượng hấp phụ ai (lượng chất bị hấp phụ trên một đơn vị diện tích bề mặt hoặc thể tích chất hấp phụ) tỉ lệ thuận với áp suất riêng phần pi hoặc nồng độ Ci của chất bị hấp phụ:

ai = kpi; ai = kCi (k là hệ số tỉ lệ)

Định luật này thường chỉ đúng ở vùng nồng độ hoặc áp suất thấp. Định luật mang tên nhà vật lí - kĩ sư Hoa Kì Henry (J. Henry).