Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HEMHÔN H. L. F. Ph.

(Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz; 1821 - 94), nhà khoa học Đức, tác giả của các công trình cơ bản về vật lí, lí sinh, sinh lí học, tâm lí học. Người đầu tiên lập luận bằng toán học về định luật bảo toàn năng lượng sau khi chứng minh tính tổng quát của nó. Khởi thảo lí thuyết nhiệt động học của các quá trình hoá học, đưa ra khái niệm năng lượng tự donăng lượng liên kết; đặt cơ sở cho lí thuyết chuyển động xoáy của chất lỏng và sự tán sắc dị thường. Phát hiện và đo được sự tạo nhiệt trong bắp thịt, nghiên cứu quá trình co của cơ bắp và đo được tốc độ lan truyền của các xung thần kinh.