Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HECTA

(Ph. hectare), đơn vị ngoài hệ đo diện tích (ruộng đất) bằng 10.000 m2, kí hiệu ha. 1 ha = 100 a.