Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÀI ĐIỀU HOÀ

đại lượng tuần hoàn đơn giản nhất, dạng f(t) = Asin (ω t + φ), có tần số ω là một bội nguyên của tần số cơ bản ωo của một đại lượng tuần hoàn mà nó là một thành phần. HĐH có ω = 2ωo, ω = 3ωo.... gọi là các HĐH bậc hai, bậc ba, vv.