Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THIÊN VĂN SAO

bộ môn thiên văn học ra đời từ cuối thế kỉ 18 ở nước Anh, do Hecsen (W. Herschel) sáng lập, nghiên cứu các quy luật chung về cấu tạo, thành phần, động lực học và sự tiến hoá của các hệ thống sao; nghiên cứu áp dụng các quy luật ấy vào Thiên Hà của chúng ta. TVS bao gồm: thiên văn sao thống kê, động hình học và động lực học các sao. Xt. Sao; Thiên văn học; Thiên Hà.