Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẾ ĐIỆN HOÁ

năng lượng tự do mol riêng phần của cấu tử i trong dung dịch chất điện li. TĐH hi là tổng hai số hạng:

hi = mi + Zi Fy (trong đó mi là hoá thế; Zi - điện tích của cấu tử i; F - số Farađây; y - thế điện cực). Đối với hệ mà các hạt không mang điện tích, Zi = 0 thì hi = mi, nghĩa là TĐH bằng hoá thế.