Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC

lí thuyết kinh điển về các quá trình điện và từ trong chân không và các môi trường khác nhau. Đối tượng của ĐĐLH bao gồm một phạm vi rất rộng các hiện tượng liên quan đến điện và từ, mà chủ yếu là sự tương tác giữa các hạt tích điện thông qua trường điện từ. Phần lớn các hiện tượng điện từ có thể mô tả và giải thích bằng hệ các phương trình Macxoen, do nhà vật lí học Anh Macxoen (J. C. Maxwell) thiết lập (1873). Từ hệ phương trình Macxoen có thể phát triển tiếp cận với thuyết tương đối hẹp. ĐĐLH cổ điển là lí thuyết cổ điển về trường điện từ, coi trường điện từ là môi trường liên tục được biểu hiện chủ yếu ở dạng sóng. Cơ sở của ĐĐLH cổ điển là các phương trình Macxoen và lí thuyết trường điện từ. ĐĐLH cổ điển được coi là cơ sở lí thuyết của kĩ thuật điện và kĩ thuật vô tuyến điện. Xt. Macxoen (Phương trình); Trường điện từ.