Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ ĐƠN VỊ MkGS

(cg. hệ đơn vị kĩ thuật), hệ đơn vị cơ bản mà đơn vị cơ bản là mét (m) cho độ dài, kilôgam - lực (kG) cho lựcgiây (s) cho thời gian. Kilôgam - lực là lực bằng trọng lượng của vật có khối lượng 1 kg, phụ thuộc vào gia tốc trọng trường. Trung bình 1 kG = 9,81 N. Đơn vị khối lượng là đơn vị dẫn xuất, bằng khối lượng của một vật thu được gia tốc 1 m/s2 khi chịu tác dụng của một lực bằng 1 kG, gọi là đơn vị kĩ thuật của khối lượng hay inecta; 1 inecta = 9,81 kg. Từ ngày áp dụng hệ đơn vị quốc tế SI thì hệ này bị bãi bỏ, riêng đơn vị kG vẫn còn được dùng trong sản xuất (kG/cm2 là đơn vị áp suất xấp xỉ 1 atm).