Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THANG NHIỆT ĐỘ RANKIN

thang nhiệt độ tuyệt đối do nhà vật lí Xcôtlen Rankin (W. Rankine) đề ra (1859) trong đó 0oRankin là không độ tuyệt đối trùng với 0 Kenvin và TNĐR có đơn vị bằng đơn vị của thang nhiệt độ Farenhai. Như vậy nhiệt độ của nước đá kết tinh bằng 491,67oRankin và nhiệt độ sôi của nước bằng 671,67oRankin. Xt. Kenvin (Thang); Farenhai (Thang).