Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ ĐIỀU CHỈNH THEO CHƯƠNG TRÌNH

bộ điều chỉnh tự động, làm việc theo chương trình đã lập trước. BĐCTCT gồm có thiết bị chủ chứa các chương trình điều chỉnh và bộ điều chỉnh thực hiện phép so sánh giữa trạng thái của đối tượng được chương trình hoá với trạng thái thực để tạo ra tác động điều khiển.