Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NIÊN ĐẠI HỌC
  khoa học nghiên cứu về việc xác định thời gian của các sự kiện lịch sử. Chia ra: NĐH thiên văn ứng dụng tính quy luật của những hiện tượng thiên văn thường lặp lại (nhật thực, sao chổi...) để làm mốc so sánh giúp cho việc xác định thời gian. NĐH lịch sử (của các dân tộc và quốc gia khác nhau), xác định thời gian của các sự kiện lịch sử. Một phương pháp của NĐH lịch sử là phương pháp cacbon phóng xạ. Xt. Phương pháp 14C