Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÔĐUN ĐÀN HỒI

đại lượng đặc trưng cho tính đàn hồi của vật rắn. Là hệ số phụ thuộc của biến dạng vật rắn vào ứng suất tác động lên nó. Trong trường hợp ứng suất, chỉ có một thành phần s, MĐH chính là hệ số tỉ lệ E giữa ứng suất s và biến dạng dài tương đối ε theo công thức s = E.ε, E được gọi là MĐH (môđun Yâng). MĐH có thứ nguyên của ứng suất (lực trên diện tích). MĐH của một vật phụ thuộc vào thành phần hoá học, quá trình xử lí, điều kiện nhiệt độ, vv. Trong điều kiện bình thường, MĐH của sắt là 2,1.106 kG/cm2, của đồng là 1,1.106 kG/cm2, của nhôm là 0,75.106 kG/cm2. Xt. Huc (định luật).