Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ MTS

hệ đơn vị được xây dựng với 3 đơn vị cơ bản là mét cho độ dài, tấn cho khối lượng và giây cho thời gian. Việc chọn tấn làm đơn vị cơ bản để đạt được sự tương ứng giữa đơn vị độ dài và thể tích, cũng như giữa độ dài và khối lượng (với độ chính xác đủ dùng cho phần lớn các công việc tính toán trong kĩ thuật thì 1 tấn tương đương với khối lượng cuả một mét khối nước). Ngoài ra, đơn vị công và năng lượng (kilôjun), đơn vị công suất (kilôoát) cuả hệ này là trùng với đơn vị bội cuả đơn vị điện thực dụng. Đơn vị lực cuả hệ này là sten (sn) là lực gây ra bởi khối lượng 1 tấn gia tốc 1 mét trên giây bình phương; đơn vị áp suất là poazơ (pz), bằng 1 sten trên mét vuông.