Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÀM THẾ VẬN TỐC

hàm φ(x, y) liên hệ với các hình chiếu vận tốc theo các công thức:

Hàm dòng ψ(x, y) và HTVT φ (x, y) liên hệ với nhau bởi điều kiện trực giao Côsi - Riman: